Przewodniczący Rady Gminy, Sławomir Wydymus, zwołuje obrady LI sesji Rady Gminy Jonkowo, które odbędą się  29.06.2022 r. (środa) o godz. 10:15 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Zapytania Radnych i Sołtysów do Wójta Gminy Jonkowo.
 5. Zapytania mieszkańców do Wójta Gminy Jonkowo.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo – opinia, dyskusja, głosowanie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2022 r. – opinia, dyskusja, głosowanie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Jonkowo Nr XLIX/392/2022 z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok – opinia, dyskusja, głosowanie.
 9. Podjęcie  uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego Gminy Jonkowo (obręb Wołowno - Bałąg, działka nr 10/4) – opinia, dyskusja, głosowanie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Jonkowo (obręb Wołowno, działka nr 8/1) – opinia, dyskusja, głosowanie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Jonkowo (obręb Wołowno , działka nr 143) – opinia, dyskusja, głosowanie.
 12. Podjęcie  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. (obręb Jonkowo, działka nr 141/309) – opinia, dyskusja, głosowanie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (obręb Łomy, działka nr 7/4) – opinia, dyskusja, głosowanie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (obręb Jonkowo, działka nr 59/12)  – opinia, dyskusja, głosowanie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie nieruchomości zabudowanej w formie darowizny na rzecz Gminy Jonkowo (obręb Warkały, działka nr 92/84)  – opinia, dyskusja, głosowanie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny nieruchomości niezabudowanej na rzecz Gminy Jonkowo (obręb Giedajty, działka nr 179/24)  – opinia, dyskusja, głosowanie.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (obręb Mątki, działka nr 150)  – opinia, dyskusja, głosowanie.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (obręb Jonkowo, działka nr 168/1)  – opinia, dyskusja, głosowanie.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Jonkowo  – opinia, dyskusja, głosowanie.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Jonkowo  – opinia, dyskusja, głosowanie.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Mątki  – opinia, dyskusja, głosowanie.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/176/2016 z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Jonkowo na budowę lub modernizację indywidualnych ujęć wody  – opinia, dyskusja, głosowanie.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jonkowo za 2021 rok  – opinia, dyskusja, głosowanie.
 24. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Jonkowo za rok 2021. (debata)
 25. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Jonkowo za 2021 rok  – dyskusja, głosowanie.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jonkowo z tytułu wykonania budżetu Gminy Jonkowo za 2021 rok:
  1. Przedstawienie opinii komisji Rewizyjnej.
  2. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu za 2021 rok.
  3. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej .
  4. Debata o wykonaniu budżetu.
  5. Głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej.
  6. Głosowanie uchwały w sprawie absolutorium Wójtowi Gminy Jonkowo za 2021 rok.
 27. Sprawy różne.
 28. Zamknięcie posiedzenia.