Uprzejmie informujemy, że 16 czerwca 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187 z późn. zm.) dotyczące, między innymi uruchomienia pomocy dla producentów rolnych, którzy ponieśli szkody spowodowane wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2021 r.

 

 

Producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych, uprawach drzew owocowych spowodowane wystąpieniem w 2021 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 20% danej uprawy będą oraz suszy, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 5 % danej uprawy mogli składać wnioski do biur powiatowych ARiMR o udzielenie pomocy, pod warunkiem, że szkody  oszacowane przez komisję powołaną przez Wojewodę będą wynosić powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym, a w przypadku suszy szkody obliczone za pomocą publicznej aplikacji  wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie.

Wnioski o udzielenie pomocy, producenci rolni, którzy w swoich gospodarstwach ponieśli szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2021 r. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych mogą składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, w terminie od 16 do 30 czerwca br. Do wniosku należy dołączyć kopię protokołu oszacowania szkód, a w przypadku suszy uwierzytelniony przez producenta rolnego wydruk protokołu oszacowania szkód, kopię polisy ubezpieczeniowej, potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia upraw rolnych oraz oświadczenie dotyczące pomocy de minimis. 
Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej ARiMR (www.arimr.gov.pl).

 

Pełna treść pisma Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości Wojewody Warmińsko-Mazurskiego (plik PDF, rozmiar: 118 kB)